Organisasi Siswa

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader.

IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dikalangan remaja, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. IPM berasaskan Pancasila dan memilki maksud dan tujuan sebagai organisasi remaja untuk terbentuknya Pelajar Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanallahu Wa Ta’ala.

https://www.instagram.com/ipmmuh3/